Klimatförbättrad Asfalt

Sverige har 8 000 mil belagd väg som ständigt behöver underhållas. Varje år tillverkas det därför cirka 8 miljon ton asfalt. Det är en produktion som påverkar miljön genom hela processen – från utvinning av massor till färdig beläggning.

Skanskas klimatförbättrade asfalt tillverkas i ett verk som använder fossilfritt bränsle, innehåller en hög andel returasfalt och i vissa fall även förnybara bindemedel. På så sätt skapar vi en asfalt som möter Trafikverkets mål för 2030. Vid några av våra verk kan vi erbjuda vår spetsprodukt klimatförbättrad asfalt BioZero som har ett nettonoll-utsläpp och når Trafikverkets mål för 2045.

Tre steg mot fossilfrihet

  • Förflyttningen mot hållbar asfalttillverkning sker i tre huvudsakliga steg. Det första är uppvärmningen i asfaltverken, som kräver stora mängder energi och traditionellt drivs med fossila bränslen. Under senaste åren har vi på Skanska konverterat allt fler av våra asfaltverk till att drivas av fossilfritt bränsle och därmed lämna tiden bakom oss då tillverkningen är beroende av fossila bränslen.
  • Den andra aspekten är att blanda in allt mer återvunnen vägbeläggning i asfalten för att minska andelen nybrutet bergmaterial och bitumen. Vi strävar efter att använda så mycket returasfalt som möjligt. Det innebär att vår gröna asfalt innehåller stor andel returasfalt som återvinns från gammal beläggning på våra vägar.
  • Den tredje aspekten har varit en svårknäckt men avgörande nöt: det fossila bindemedlet bitumen som utvinns ur råolja och står för en stor del av asfaltens klimatavtryck. Det är här Skanska har tagit ett avgörande kliv genom att byta ut delar av bitumen mot fossilfritt bindemedel. Biomassan som biobindemedlet tillverkas av har tagit upp koldioxid från atmosfären via fotosyntesen. Eftersom asfalt är 100 procent återvinningsbar kommer koldioxiden som bundits i biobindemedlet vara lagrad över lång tid och på så vis kompensera för utsläppen vid tillverkningen.

Exempel på platser där Skanska har lagt klimatförbättrad asfalt BioZero med nettonoll-utsläpp är: Ludvika, Falun, Sundsvall, Skellefteå, Södertälje, Örbyleden i södra Stockholm och Strängnäs.

Sustainovation with Skanska and partners

Vi har siktet inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam tankekraft.